Tradíció Team Kft
Minőséget képviselünk!
AZ ODAFIGYELÉS, A TÖRŐDÉS NEM LUXUS, ÖNÖKNEK IS JÁR!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT! TELEFON: 788-8482, FAX: 788-8464, E-MAIL: tradicioteam@gmail.com
 
    
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS tervezet

 

mely létrejött egyrészről a Budapest, ….......................... Társasház (továbbiakban Megbízó), és ……………………………...,  mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alábbiak tárgyában:

 

1. A szerződés tárgya

 A társasház üzemeltetési feladatainak ellátása, melyet a Megbízott Kft. kijelölt alkalmazottai útján lát el.

 

2. Jogállás

 Megbízott jogállását a 2003. évi CXXXIII. trv. rendelkezéseinek keretei között jogosult és köteles gyakorolni.

 

3. A közös képviselő feladatai

 

A.) Üzemeltetési feladatok:

 

1.   Biztosítja a Társasház rendeltetésszerű használatát. A rendeltetésszerű használat jelenti a ház működéséhez szükséges szolgáltatások biztosítását és ellenőrzését (közüzemi szolgáltatások, víz, villany, szemétszállítás, takarítás, gondnoki tevékenység stb.), illetve igény szerint a ház közös tulajdonú egységeinek elhárítására soron kívül megköti szakember vállalkozóval a munka elvégzésére a megállapodást, akár szóban, akár írásban. Ellenőrzi a munka szakszerű végrehajtását, és átveszi az elkészült munkát.

 

2.    Megbízott saját hatáskörben jogosult eljárni, ha a szóban forgó hibaelhárítás vagy egyéb felmerült igény eredményeképpen az invesztíciós költség becsült összege a 100.000,- Ft.-ot nem haladja meg.

 

3.      Megbízott azon munkák esetében, melyeknek becsült nettó összege a 100.000,- Ft-ot meghaladja, a munka megkezdése előtt köteles a Számvizsgáló Bizottsággal a megrendelést ellen jegyeztetni.

4.      Megbízott havonta egy alkalommal, előzetesen egyeztetett időpontokban a helyszínen fogadóórát tart, a tulajdonosok személyes ügyintézésének megkönnyítése érdekében. A tulajdonostársak személyesen, telefonon, postai vagy elektronikus levélben közölhetik felvetéseiket a közös képviselővel, aki a választ azonos módon közli.

5.       Megbízott biztosítja a 0-24 órás műszaki elérhetőséget.

6.      Az üzemeltetési feladatok részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza, mely elengedhetetlen része jelen megállapodásnak.

B.) Állagmegóvási feladatok

 

1.    Megbízott köteles legalább havonta 2 alkalommal szemrevételezésszerűen meggyőződni az ingatlan általános állapotáról építészeti és gépészeti szerkezeteiről. Köteles továbbá ezen belül a társasház tulajdonostársai részéről érkezett hibabejelentésekre soron kívül reagálni, és a hiba kijavítása érdekében szakember vállalkozót megbízni a 2-4. pontokban meghatározott feltételekkel.

 

2.   Az azonnali intézkedést igénylő, az életveszélyt okozó, a rendeltetésszerű használatot nagymértékben akadályozó, vagy az épület állagát súlyosan veszélyeztető hiba elhárítása érdekében a Megbízott azonnal intézkedni köteles, mely intézkedését egyidejűleg a Számvizsgáló Bizottságnak be kell jelentenie.

 

3.   Az állagmegóvó, állagfenntartó munkálatok csak a Számvizsgáló bizottság egyetértésével végezhetőek. A társasház közgyűlése dönt az adott pénzügyi évben tartott közgyűlésen a jelen pontba sorolható munkálatok értékhatáráról.

 

4.      Az értéknövelő beruházások csak közgyűlési döntés alapján végezhetők el.

 

5.    Bármilyen eseti, vagy tervszerű és a 2., 3. és 4. pont rendelkezései alá nem eső karbantartási munka csak a társasház közgyűlésének előzetes felhatalmazásával történhet.

 

C.) Gazdálkodási feladatok

 

1.   A Megbízott köteles a társasház ……………………Fiókjánál vezetett üzemeltetési folyószámlát vezetni. Üzemeltetési folyószámláról teljesíthet a társasház nevében kifizetést a Megbízott. Ezen folyószámlára köteles a társasház tulajdonosközössége a közös költséget és a bármely címen, bármikor elhatározott egyéb költséget befizetni. A társasház felújítási számlájáról Megbízott csak a Számvizsgáló Bizottsággal együtt teljesíthet kifizetést.

 

2.      Megbízott köteles a társasház könyvelését vezetni és teljesíteni az adó és egyéb bevallásokat, köteles határidőben elkészíteni és benyújtani.

3.      Megbízott köteles biztosítani a Számvizsgáló Bizottság részére, minden lezárt hónapot követően a számlák és banki egyenlegek ellenőrzését.

 

4.   Minden pénzügyi éven köteles az évi rendes közgyűlés összehívását megelőző 30 nappal tervet készíteni a várható éves költségekről és bevételekről, és a közös költség összegszerűségére vonatkozó javaslatával együtt azt a Számvizsgáló bizottság elé terjeszteni közgyűlési jóváhagyás érdekében. Az első pénzügyi év lezártával Megbízott a bevételek és kiadások tételszerű elszámolását az új pénzügyi év első negyedén belül megtartott közgyűlést megelőzően a Számvizsgáló Bizottság egyetértésével közgyűlési jóváhagyásra beterjeszteni. A gazdálkodás jogszerűségének tanúsításaként a közgyűlés jogosult elfogadni az elszámolást.

 

5.   Amennyiben az előirányzathoz képest nem várt esemény folytán rendkívüli befizetés válna szükségessé a tulajdonosok részéről, úgy Megbízott köteles tételes kimutatás mellet a szabályszerű rendkívüli közgyűlést összehívni.

 

6.   Megbízott feladata a tulajdonosoktól a közös költség beszedése és folyószámlán tárolása. A Megbízott köteles figyelemmel kísérni a közös költség befizetésének megtörténtét, és a hátralékosokat teljesítésre felhívni. Amennyiben a hátralék így nem rendezhető, úgy jelen szerződéssel Megbízó felhatalmazást ad arra, hogy Megbízott jogi képviselőt bízzon meg a törvényes jogi út igénybevételére.

 

7.   A Megbízott a folyószámláról teljesíti a társasház közösséget terhelő kifizetéseket.

-    üzemeltetési költségek: a társasház közös tulajdonban lévő fogyasztói után beérkező víz-, csatorna-, áram-, továbbá a szemétszállítás díját.

-    vállalkozói szerződés útján kifizetendő összegeket,

-    bank, posta készkiadásai,

-    a hibaelhárítás és karbantartási költségeket,

-    társasházközösség épületbiztosításának díját esedékességkor

4. A megbízási díj

 

A Megbízott a jelen szerződésben vállalt üzemeltetési feladatai teljesítéséért megbízási díjat számláz le a Megbízott felé, melynek összege: ………………….- Ft+ ÁFA/hó / albetétenként

Megbízott jogosult a megbízási díjat évente a hivatalos infláció mértékével megemelni, első alkalommal 20…. évben.

 

5. A szerződés időtartama

 

A szerződés határozatlan időre szól. A szerződés azonnal megszűnik Megbízott súlyos szerződésszegésekor. Ebben az esetben Megbízott köteles megtéríteni Megbízó igazolt kárát.

Súlyos szerződésszegésnek minősül:

a.)    Megbízott nem tud elszámolni a rábízott összegekkel.

b.)    Megbízott túllépi a 3.A. pont szerinti hatáskörét, és ezzel a társasháznak kárt    okoz.

c.)    Tartósan nem biztosítja az épület 3.A.1. szerinti rendeltetésszerű üzemelését.

d.)    Több alkalommal elmulasztja a B.1. pont szerinti állapot megállapításokat.

e.)    Több alkalommal elmulasztja a társasház fizetési kötelezettségeit teljesíteni.

A rendkívüli felmondásról a közgyűlés dönthet.

 

Amennyiben a Megbízási szerződés bármilyen okból megszűnik, a Megbízott köteles a teljes pénzügyi elszámolást elkészíteni, bizonylatokkal alátámasztani, pénzügyi elszámolását, melyben kimutatással és alátámasztó okmányokkal a folyamatban lévő ügyekre is ki kell térjen. Ezt a pénzügyi elszámolást mellékleteivel együtt a Számvizsgáló Bizottságnak átadni.

 

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

 Jelen szerződést a felek azzal írták alá, hogy az akaratukkal mindenben megegyezik.

 

Budapest, 20….

  

    Társasház Számvizsgáló Bizottság Elnök                                                  

Az akozoskepvislo.hu oldalain megjelent valamennyi tartalmat, illetve egyéb publikált anyagot szerzői jog védi. Ezek bármilyen formában történő sokszorosítása, publikálása vagy egyéb jellegű felhasználása kizárólag a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az oldal tulajdonosa Tradíció Team Kft.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy kapcsolati e-mail címeink, telefonszámaink különféle címjegyzékekbe való beillesztése, valamint a kapcsolati címeinkre történő spam-küldés törvénybe ütköző cselekedet. Kérünk mindenkit, hogy tartózkodjon a törvénysértéstől.
 
Copyright 2009. Tradíció Team Kft Minden jog fenntartva.